[TheThinkTank] Mountain States Bike! Bike! Time to Register